- NEW COLLECTION ONLINE -
Gratis verzending bij aankoop vanaf 100€ in BE!
Happy shopping 🤍

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts, – of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

5. Dag: kalenderdag; 

6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Modelformulier herroepingsrecht: het in Bijlage I van deze voorwaarden toegevoegd Europese modelformulier voor herroeping; 

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Lemon June

Telefoonnummer waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: +32 (0)4 99 37 72 58

E-mailadres: info@lemonjune.be

Ondernemingsnummer: BE0762.466.223

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving alsook waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De beschrijving en weergave (kleur, pasvorm, maat, voorschriften) zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat alle nodige informatie, zodat het voor de consument duidelijk is welke de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a. de prijs;

b. de eventuele kosten van aflevering;

c. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

d. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

e. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 1. Als looptijd van het aanbod geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website vermeld wordt.

Artikel 5. De Overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 4, tot stand op het moment dat het aanbod door de consument wordt aanvaard en aan de daarbij gestelde voorwaarden wordt voldaan.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen, alsook van alle feiten en factoren die van belang zijn bij het aangaan van de overeenkomst op afstand kan voldoen. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om, mits motivatie, een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs van het product, dienst of digitale inhoud, de kosten van aflevering voor zover van toepassing en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. een modelformulier voor herroeping, indien de consument een herroepingsrecht heeft;

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van 14 dagen ontbinden. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger of als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. De consument mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument dient bij ontvangst van de gekochte producten, de bestelling na te kijken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of  beschadigingen. Deze dienen binnen de in Lid 1 en 2 omschreven bedenktijd door de consument per e-mail gemeld te worden aan de ondernemer. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen de bedenktijd van 14 dagen door de consument melding werd gemaakt, kunnen niet worden geaccepteerd.


Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel  van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer aangeboden heeft om het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle meegeleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product voor zijn rekening
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9. Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten   door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. (Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.)

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht kan door de ondernemer ontbonden worden onder andere wanneer:

a. Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);

b. Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade en/of gebrek te herstellen;

c. De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;

d. De consument de gebruiksinstructies en/of wasvoorschriften niet heeft opgevolgd

Artikel 11. De Prijs en kosten

 1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn op het moment van bestelling van toepassing. 
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. De verzendkosten worden per aangeboden product vermeld, en zijn afhankelijk van de door de consument gekozen verzendoptie.
 4. De in Lid 3 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer een bestelling niet kan worden afgeleverd, of wanneer een bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geretourneerd.

Artikel 12. Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 13. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij bestelling kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken, en dit zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal de ondernemer de consument daarover binnen 14 dagen nadat de bestelling geplaatst is, informeren. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument indien er voor een standaard verzending via Bpost door de consument is gekozen. Indien er een andere verzendmethode is overeengekomen, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 6. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding door de ondernemer aangezien de levertermijn enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden meegedeeld.

Artikel 14. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen;
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden;
 3. De ondernemer kan enkel betalingen die via de betaalmodules zoals ze vermeld staan op de website aanvaarden.
 4. Indien de consument ervoor kiest om zijn betaling te verwerken via creditcard, dan geeft de consument het recht aan de ondernemer  om voorafgaan aan de verwerking van een bestelling te controleren of de creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.
 5. Betalingen per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door de consument bestelde goederen vanuit de stock van de ondernemer worden verzonden. De ondernemer schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag van de creditcard van de consument af. Dit gebeurt via een beveiligede procedure.
 6. Na ontvangst van de volledige betaling verzendt de ondernemer de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van de ondernemer totdat de gehele betaling is ontvangen.
 7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
 8. In geval de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.  

Artikel 15. Overmacht

 1. De ondernemer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft vastgesteld, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Bij  klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Dit kan via email (info@lemonjune.be). Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indien van de klacht, in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

BIJLAGE – Modelformulier Herroeping

Aan [hier dient de onderneming, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………………………

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam /Namen consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum ………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ………………………………………………………………………………………………………………………………………